PROGRAMMA MURA | RA OPLEIDING

Duur opleiding

Het programma start op 30 augustus 2024 en duurt 24 maanden. Het is een parttime studie waarin je werken en studeren combineert.

Studielast

75 ECTS

Locatie- en onderwijstijden

Het onderwijs van de MURA vindt plaats in de business school locatie van Maastricht University: Tapijnkazerne 11 te Maastricht.

Het grootste deel van het onderwijs wordt fysiek verzorgd. Een deel van het onderwijs wordt online gedoceerd. Het onderwijs vindt voornamelijk op vrijdagen plaats van 09:15-12:15 uur en van 13:15-16:15 uur.

Een Bezoek aan Accountancy Europe (voorheen FEE), de Europese accountantsberoepsorganisatie en het Europees Parlement (EP) in Brussel maken bovendien onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Vakken

Audit & Assurance

Het vak Audit & Assurance richt zich op het raamwerk en de kennis en vaardigheden die een accountant nodig heeft om onder meer een jaarrekeningcontrole en bijzondere onderzoeken uit te voeren. Dit raamwerk bestaat uit het kader en de positionering van spelers in het vakgebied, relevante wet -en regelgeving, ethiek en beroepsattitude, risico- analyse, controleplanning, het controleproces, het verklaringsstelsel en dossiervorming. Daarnaast is er in dit vak uitgebreide aandacht voor IT. De IT-audit stof wordt zo behandeld dat je ook de extra kwalificatie Certified Information Systems Auditor (CISA) kunt behalen. De theorie komt aan bod in praktijkcases.  Het vak wordt gegeven door docenten die (vaak al lang) werkzaam zijn als extern accountant.

Internal Control and Accounting Information System (ICAIS)

Je leert tijdens dit vak hoe systemen van interne beheersing en administratieve organisatie moeten worden opgezet in verschillende typen organisaties. Dit levert betrouwbare informatie op die kan bijdragen aan rapportages over de prestaties van de organisatie, een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het adequaat naleven van relevante wet en regelgeving. De stof wordt behandeld vanuit de meest recente inzichten en je gaat aan de slag met praktijksituaties.

IT Control & Audit

Dit vak integreert de vakgebieden ICAIS en Audit & Assurance voor wat betreft het onderwerp IT. Het gaat in op het ontwerpen en analyseren van IT systemen in organisaties en op het controleren van IT systemen vanuit het perspectief van de controlerende accountant. IT-ontwikkelingen als Artificial Intelligence, robotisering, business intelligence en data-analyse komen ruim aan bod, ook in samenhang met de controlemethodologie.

Financial Accounting

Ontwikkelingen op het gebied van de externe financiële verslaggeving volgen elkaar in rap tempo op. Dit vak behandelt de algemene grondslagen van de externe financiële verslaggeving, bijzondere verslaggevingsvormen, wet- en regelgeving voor de jaarrekening, de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, internationale aspecten van externe financiële verslaggeving, financiële analyse en investor relations.  Actuele kwesties op basis van artikelen uit vakbladen en  de financiële pers krijgen ruim de aandacht.

Gedrag, Ethiek & Besluitvorming

Naast de veelal technische kennis van wetgeving, controlemaatregelen, systemen en processen is gedrag in het kader van de beroepsuitoefening minstens zo belangrijk. Het doel van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) is vooral om inzicht te krijgen in de beginselen en theorieën met betrekking tot (professioneel) gedrag.  Het vak GEB richt zich op relevante delen van de persoonlijkheidspsychologie en de invloed van de situatie en omgeving op zowel eigen gedrag als besluitvorming. Je leert situaties waarin je beoordelingsvermogen op de proef wordt gesteld te analyseren en professioneel uit te werken.

Fiscaal Recht

Het doel van dit vak is om aan de hand van theoretische inzichten, wetskennis en praktijk cases inzicht te geven in de verschillende aspecten van het belastingrecht voor ondernemingen. Je gaat leren signaleren wanneer zich bepaalde fiscale risico’s kunnen voordoen zodat je hierover tijdig met fiscale adviseur(s) in gesprek kunt gaan.

Ondernemingsrecht

In dit vak is aandacht voor de anatomie van de kapitaalvennootschap (NV en BV, de structuurvennootschap en de positie van de organen), de rechtsvormen van de onderneming zoals personenvennootschappen (maatschap/VOF/CV) en rechtspersonen, aansprakelijkheid van bestuurders en Commissarissen, de juridische gevolgen van fusies en overname, beschermingsmaatregelen en bedrijfsopvolging, IT en Recht en uitstel van betaling en faillissement.

Opbouw Programma

De opleiding is als volgt opgebouwd:

“Gezien de colleges worden gegeven aan kleine groepen, voel ik mij betrokken en zijn de lessen persoonlijk”